Категория а2

Содержание

Категория А1, A2, A –

Категория а2

Промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на 2013 г. разделиха обучението за категория А на три подкатегории:

Категория А1

Категория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,1 kW/kg .

Изисквания:

 • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
 • Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.

Необходими документи:

 • Копие от диплома за завършено минимум основно образование.

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”.

След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решава една изпитна листовка с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика.

След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

 Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Изпит за категория А1 :

 • Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А2

 Категория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg .

Изпит за категория А2 :

 • Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ; /ако не притежава категория В/
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А:

 Категория А дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

 Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

 •  Теоретично обучение:
 • при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А:

 • Изпита за категория А се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Что значит категория А в военном билете: куда призовут служить?

Категория а2

Категория А в армии указывает на отменное состояние здоровья мужчины. Когда в военном билете проставляется такая отметка, то это значит, что призывник может быть направлен на службу в любой род войск, включая элитные: морскую пехоту, ВДВ, президентский полк.

 Определить и проставить категорию годности могут только в военкомате в ходе медицинского обследования. Данная процедура предполагает обход следующих 7 врачей: стоматолог, хирург, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, психиатр и терапевт.

Окончательное решение касательно годности к несению военной службы принимается на консилиуме.

Какие категории годности существуют в армии

В армии Российской Федерации существует 5 категорий годности, которые указывают на степень физических возможностей призывника нести воинскую службу:

 1. Категория А. Мужчина может служить в любых войсках.
 2. Категория Б. Есть незначительные ограничения к несению службы.
 3. Категория В. Ограничения по годности имеют среднюю степень, а призывника списывают в запас.
 4. Категория Г. Призывник непригоден временно.
 5. Категория Д. Призывник не может нести военную службу по состоянию здоровья. Проставляется пометка “не годен”.

Нюансы присвоения категории годности А

Категория А указывает на отменное состояние здоровья, и призывник может претендовать на службу в любых войсках, включая элитные подразделения

Здесь действует понятие «диагностический минимум». Согласно ему каждый призывник должен пройти флюорографию, ЭКГ и сдать анализы. Затем проводится осмотр врачей, указанных выше.

Категория А в армии присуждается, если у призывника не выявлено следующих отклонений:

 1. Проблемы со зрением (астигматизм, миопия, гиперметропия).
 2. Выраженные аллергические реакции.
 3. Любые расстройства психики.
 4. Нарушения работы внутренних органов.
 5. Инфекционные болезни и заражение паразитами.
 6. Какие-либо врожденные аномалии.
 7. Нарушение обменных процессов.
 8. Заболевания сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и эндокринной систем.

Призывник с категорией А в военном билете в обязательном порядке направляется на прохождение службы. Род войск, в которые он будет направлен, зависит от целого ряда факторов: физиологические особенности организма мужчины, степень нехватки кадров в различных воинских частях.

Модификации категории А в армии

Призывник с категорией А в военном билете в обязательном порядке направляется на прохождение службы

При распределении солдат опираются на важный критерий, который обозначается, как ПП, а расшифровывается как «показатель предназначения». Он может варьироваться от 1 до 4 и определяет подкатегорию, к которой может быть отнесен солдат. Именно показатель предназначения позволяет определить годность конкретного призывника к прохождению службы в тех или иных видах войск.

Категория А1

В какие войска можно попасть с категорией А в армии? Это наивысший ПП, благодаря которому призывник может претендовать на службу в любых войсках, включая элитные подразделения.

Важно! Для распределения в элитные войска, у кандидата должны быть отличные физические данные. К примеру, несение службы в ВДВ предполагает отсутствие лишнего веса. При недоборе массы, призывник также может не рассчитывать стать десантником. Рост также может стать значительной преградой для зачисления в ряды бойцов ВДВ. Сюда попадают солдаты ростом от 175 до 190 см.

Чтобы получить категорию А1, призывнику необходимо попадать под следующие критерии:

 1. Отсутствие ожирения второй степени и недобора массы.
 2. Отсутствие каких-либо проблем со слухом. Категория А1 предполагает распознавание шепота на расстоянии 6 метров.
 3. Идеальным считается рост 185 см. Для матросов подлодок данный показатель снижается до 182 см.
 4. Ограничения зрительного поля (не более 20%) и дихромазия отсутствуют.

Категория А2

Категория А2 означает, что призывник когда-либо переносил тяжелую болезнь, но в данный момент готов проходить службу в любых видах и родах войск

Присвоение данной категории осуществляется тем призывникам, у кого присутствуют следующие отклонения:

 • ранее перенесенная тяжелая болезнь;
 • переломы ног или рук;
 • остаточные явления в результате лечения тяжелых недугов.

Для проставления категории А2 в военном билете, призывник должен соответствовать следующим требованиям:

 1. Иметь очень хороший слух (6/6).
 2. Рост не выше 182 см.
 3. Отсутствуют серьезные отклонения от нормы веса.
 4. У солдата не выявлена дихромазия.
 5. Допускается ограничение зрительного поля не более 20 градусов.

Призывники в танковые войска должны соответствовать тем же требованиям, однако их рост должен составлять до 175 см. Для членов экипажа слышимость шепота должна составлять 1/4 или 3/3.

Категория А3

В большинстве случаев присваивается тем солдатам, у которых выявлены глазные заболевания. К примеру, под данную категорию подпадают молодые люди со слабой близорукостью (до 2-х диоптрий). При отсутствии необходимости в коррекции зрения, юноша призывается в химические или караульные части, внутренние, ракетные и бронетанковые войска, а также, артиллерию.

При этом показатели годности следующие:

 1. Недовес или ожирение отсутствуют.
 2. Максимальный рост составляет 180 см.
 3. Не выявлена дихромазия.
 4. Слышимость речи, произнесенной шепотом, составляет 5/5.
 5. Ограничение зрительного поля не должно превышать 20 градусов.

Категория А4

При наличии у призывника плоскостопия первой степени, он автоматически подпадает под категорию А4

Данная подкатегория позволяет распределять призывников в любые войска кроме тех, которые были названы выше. Параметры годности в данном случае аналогичны предыдущей категории с небольшими поправками:

 1. Допускаются более серьезные нарушения зрения без существенных патологий.
 2. Проблемы со стопой. Если у юноши выявлено плоскостопие, то он сразу же попадает под данную категорию.

Как происходит присвоение категории?

В ходе проводимой военкоматом медкомиссии, призывник проходит всех врачей, получая соответствующее заключение. Таким образом, каждый врач способен устанавливать не только категорию годности, но и ПП.

Основой для определения общей категории годности выступает общий показатель предназначения. К примеру, если офтальмолог ставит призывнику А1, но терапевт считает, что его следует отнести к категории А3, то в итоге юноша получит военный билет, с проставленной в нем категорией А3.

ПП, определенный врачами, носит преимущественно рекомендательный характер. Призывной пункт вправе распределять призывников на свое усмотрение. В случае недобора в определенных частях, рекомендациями врачей могут пренебречь.

Можно ли добиться изменения категории годности?

Несогласие с вердиктом врачей нужно выражать не в кабинете медзаведения, а посредством грамотного использования правовых инструментов

Многие призывники оказываются недовольны вердиктом комиссии военкомата. Если, по их мнению, категория была завышена или занижена, то им следует оспорить данное решение.

Если присвоение категории осуществлялось в ходе первоначальной постановки на учет, то волноваться нет никаких причин. После призыва будущему солдату придется пройти медосмотр повторно, в ходе которого решение военкомата может измениться.

Совет! В случае, если будущий солдат еще не достиг призывного возраста, ему требуется серьезно относиться к своему здоровью. Для получения более высокой категории и попадания в более престижные войска, необходимо пройти соответствующее лечение. Если же целью призывника является доказательство того, что он не может нести службу, то ему следует, напротив, подтвердить диагноз.

Что может сделать призывник:

 1. Присвоение категории произошло в ходе медкомиссии. В этом случае необходимо попросить у главврача направление на прохождение повторного обследования.
 2. Если призывная комиссия установила степень годности и уже успела выдать повестку, то будущему солдату следует сразу же заявить о своем несогласии, потребовав выписки направления на КМО.
 3. Если и заключение КМО является неудовлетворительным, то обжаловать принятое решение можно только в суде.

Источник: https://voin.guru/armiya/kategoriya-a-v-armii/

Права на внедорожное автотранспортное средство категории AII

Категория а2

Пройдите обучение прямо сейчас
– и получите документ о квалификации!

“AII” – внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8

Программа профессиональной подготовки по профессии водитель вездехода (программа разработана на основании профессионального стандарта “Водитель внедорожных автомототранспортных средств”, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 г. N 833н)

Цель обучения: дать обучающимся знания, умения и навыки в формировании компетенции для выполнения трудовой деятельности и выполнения трудовых функций по безопасной перевозке грузов и людей внедорожными автотранспортными средствами категории AII при различных дорожных и метеорологических условиях.

Продолжительность обучения: 5 дней
Объем программы: 20 часов.

Язык обучения:русский
Возраст:с 19 лет
Ограничения по уровню образования: наличие водительского удостоверения категории “В” (стаж не менее 12 месяцев)
Место обучения: вы можете пройти обучение и получить документ об обучении независимо от места вашего проживания.

Форма обучения:заочная (очно-заочная) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Документ: документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего)
Вид образования:профессиональное обучение

Наличие удостоверения тракториста-машиниста с открытой категорией “АII” позволяет управлять такими самоходными машинами, как вездеход «ТРЭКОЛ» различных модификаций, «Нива-1922 Бронто», «Узола», «Ухтыш» и др.   

Автор программы:Учебный центр
+=
Программа состоит из 5 курсовЗаполните анкету (заявление). Пройдите курсы (5) в предложенном порядке.Промежуточная и итоговая аттестация Выполните онлайн-зачет, онлайн-экзамен, практическую квалификационную работуСвидетельство о профессии рабочегоПолучите документ о квалификации. Документ дает право на допуск к экзамену в инспекцию Гостехнадзора.
Перейдите на портал электронного обучения   ►

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

КодОбразовательные программыОбъем (час.)Форма обучения
заочная*очно-заочная**
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ОППО) наличие водительского удостоверения категории “В” – обязательно
ВВАС-AII Водитель внедорожного автотранспортного  средства категории AII2040008000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
 driving Защитное вождение внедорожного  автотранспортного средства категории AII530005000
winter driving Зимнее вождение внедорожного  автотранспортного средства категории AII530005000

* Заочная форма обучения – для граждан любого субъекта РФ (обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
** Очно-заочная форма обучения – для граждан проживающих на территории г. Ярославля и Ярославской области.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА КУРСА

 ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ

По окончании обучения слушатель получает свидетельство о профессии рабочего установленного образца. 

Изучение вездеходного транспортного средства «Трэкол-39294».

Слушатели учебного центра “Хистори оф Пипл” сдают государственный экзамен инспектору Гостехнадзора.

Коллектив учебного центра “Хистори оф Пипл” желает Вам успешной сдачи экзаменов и безопасного вождения!

Источник: https://history-of-people.com/ychebnue-kyrsu/gostehnadzor-aii.html

Что значит категория учета 2 в военном билете

Категория а2

Армейская служба в России это обязанность не только в течение 12 месяцев, но и на всю оставшуюся жизнь солдата. Очень затратное дело для любой страны – содержать армию, именно по этой причине отслужившие граждане переводятся в запас. В мирное время маловероятно, что резервное лицо призовут, может быть, только на обучающие сборы.

А вот в неспокойное время, в зависимости от категории учёта, все мужчины, имеющие военные билеты, подпадают под мобилизацию. Многих мужчин интересует вопрос, что означает категория учёта 2, записанная в военном билете? На него мы и попытаемся ответить в данной статье.

Что такое военный резерв

В резерв входят люди, у которых служба в армии не является основным местом работы.

В мирное время они ведут обычную гражданскую жизнь и могут быть бухгалтерами, слесарями, менеджерами, директорами, но, при первой мобилизации, эти люди готовы сразу встать на защиту Родины.

Для лёгкого и корректного учета солдатского контингента всех совершеннолетних мужчин распределяют по специальным категориям запаса, эти данные вносятся в военный билет.

Военный билет

Военный билет — это учетный документ, который очень облегчает жизнь его хозяину. Именно он выдается призывнику перед прохождением службы или зачислением его в другие армейские ведомства. Также его получают люди, отправленные в резерв или освобождённые от армии.

Военный билет решает все вопросы с военкоматом. Это основной документ военнообязанных лиц, и благодаря внесённым в него данным, таким, как категория, группа учёта и номер ВУС, можно до начала мобилизации провести отбор контингента военнослужащих.

Преимущества и особенности резерва

задача создания резервного контингента – это сокращение расходов на содержание солдат в невоенное время.

Именно система распределения по группам и категориям всех военнообязанных мужчин упрощает содержание всех военных.

Лица в запасе продолжают быть в готовности к тому, что в любую минуту они должны отправиться защищать свою страну. Первыми будут мобилизованы те, у кого стоит запись в билете: категория резерва – 1.

Надо отметить, что резерв – это не группа солдат резервных формирований, которые не участвуют в боевых действиях по решению командования, это люди, которые не должны быть привлечены к участию в боевых конфликтах в мирное время.

В категорию 2 вносятся все граждане, не проходившие срочную службу в армии, и эти данные отмечаются в личном деле и в военном билете. В период мобилизации они обязаны прийти в военкомат для регистрации на повторное обследование или на сборы.

Что такое группа учета РА

Аббревиатура РА означает «Российская Армия», в которую могут входить, как мужчины, так и женщины. По российскому законодательству, всем людям, получившим военный билет, присваивается группа учёта. Следующие граждане зачисляются в резерв:

 • Студенты, прошедшие военную кафедру в ВУЗЕ;
 • Те, кто по каким-то причинам не смогли пройти или были освобождены от срочной службы;
 • Уволенные из армии;
 • Граждане, отслужившие в альтернативных структурах.
 • Для офицеров удаление из резервного состава происходит после 50 лет, а для рядовых и сержантов – после 45 лет.

Какая разница между группами запаса

Категории запаса обозначаются цифрами 1, 2 и 3, которые означают приоритет военнообязанного при мобилизации. Вот как расшифровываются эти цифры:

 1. Все отслужившие хотя бы один год и участники боевых конфликтов – это 1 категория в военном билете. Именно их в первую очередь затронет мобилизация и на них будет возложена честь защищать территорию страны и мирного населения;
 2. Военнообязанные, служившие в срочной армии, и те, кто не смог отслужить по каким-либо причинам, подпадают под 2 категорию резерва. Всех граждан, у которых эта группа в военном билете, не отправят на фронт без специальной подготовки. Если повестка всё-таки придёт, только после медицинского осмотра, заключения медицинской комиссии, гражданское лицо в запасе можно отправить на учебные сборы и, по окончании их, вид запаса 2 будет заменена на 1. Это и позволит отправить солдата на передовую, защищать Родину;
 3. В редких и исключительных случаях придётся служить гражданам 3-ей группы запаса. Если в стране будет введена мобилизация, лишь тогда, когда возникнет серьёзная необходимость в людях и боевые действия охватят всю территорию страны и станут продолжаться дольше 12 месяцев. В ней граждане из офицерского состава от 50 до 60 лет и рядовые солдаты от 45 до 50 лет. Сюда зачисляются женщины старшего возраста, имеющие военное и медицинское образование.

Интересно: офицеры высшего звена считаются мозгом армии и их могут зачислить только в 1 и 2 группу запаса, их максимальный возраст службы в резерве может быть 70 лет.

Обязательно первой будет мобилизована 1 категория для защиты Родины. Военнообязанным со второй сначала придётся пройти полное медицинское обследование и комиссию, только с её разрешения человек будет переведен в 1 группу для отправления на подготовительный сбор. При соблюдении всех требований можно будет отправлять данное лицо на фронт.

Как присваивают категории

Не спасает от защиты Родины в период мобилизации освобождение от срочной службы. Именно для уклонистов предназначена 2 категория резерва, и она отмечается в личном деле и документах.

После 27 лет их обязательно переводят в запас для зачисления во 2-ю группу резервистов.

В мирное время командование имеет право направлять повестки на сборы гражданам, имеющим категорию пригодности от А до В.

Часто после повторных проверок такие лица зачисляют из второй группы в первую. Они отправляются на прохождение подготовки к бою. Соответствующие исправления вносятся и в документы, и личное дело данных лиц.

Заполнение военного билета

Грамотное заполнение военных документов очень упрощает учёт. Основным документом для каждого гражданина РФ является военный билет. Потому что есть несколько очень важных пунктов, которые занесены в этот документ:

 • Категория резерва;
 • Группа учёта;
 • Номер ВУС.

Что же касается кода военно-учётной специальности, его нельзя расшифровать самостоятельно, это секретная информация.

Категория резерва будет означать, как скоро после начала военных действий будет призван гражданин на войну. Первая категория означает, что сразу же после объявления мобилизации ему первому дадут в руки оружие и отправят на фронт, чего не скажешь о последующих – им перед отправкой придётся пройти годовое обучение.

У многих граждан, избежавших службы в армии, стоит 2 категория запаса в документах, основная их часть – это призывники группы В, но данный факт не даёт им право снятия со статуса резервистов. Для уклонистов от армии специально сделаны повторные проверки и сборы, чтобы можно было уличить их в обмане и всё-таки отправить отдать долг Родине.

Внимание: каждый гражданин, который получает военный билет, автоматически отправляется в запас.

Только заседание медицинской комиссии может освободить от службы для снятия с учёта резервиста.

Если же военнообязанный имеет 2 категорию резерва, при объявленной мобилизации ему срочно надо явиться в военкомат, для решения специальных органов о его будущем положении.

Учитывая, что все призывники второй группы не имеют опыта военной службы, их никто не отправит на передовую сразу, только после прохождения сборов и обучения боевому делу.

Третья категория призывается крайне редко, только когда боевые действия затянулись, для восполнения человеческих потерь. В эту группу входят рядовые солдаты от 45 до 50 лет, а офицеры высшего звена – до 60 лет.

Важно: женщины, имеющие военное или медицинское образование, тоже относятся к третьей группе запаса.

Как сменить категорию резерва

Для ответственных граждан, которые считают, что обязаны защищать Родину, как только та их призовёт, можно сменить вторую категорию на первую. Для этого не стоит ждать каких-то острых ситуаций во внешней политике страны.

Сделать это легко, стоит прийти в военкомат и написать заявление о прохождении сборов, которые приравниваются к срочной службе. Итогом выполнения всех рекомендаций послужит то, что 2 категория запаса, записанная в военном билете, будет изменена на 1.

Заключение

В период, когда государство втянуто в военный конфликт и идут боевые действия за независимость Родины, сила страны зависит не только от действующей армии, но и от других ресурсов, это касается граждан в запасе. Оборонительная эффективность зависит и от правильного ведения воинского дела.

Корректное распределение всех совершеннолетних мужчин и некоторых женщин по группам учёта имеет большое значение для мощи страны. Именно решимости и честности людей в запасе обязана страна своей победой в любом боевом сражении.

Источник: https://neprizyvnoi.ru/kategorii-godnosti/ucheta-2-v-voennom-bilete/

Купить права категории А2

Категория а2

Права на спецтехнику/Купить права категории А2

Снегоходы, мотовездеходы, квадроциклы сейчас пользуются высокой популярностью у любителей экстремальных развлечений, охотников, почитателей захватывающих ралли, военно-спортивных игр. Не все владельцы этой техники знают, что управлять ею можно только при наличии прав.

Несмотря на то, что данные транспортные средства перемещаются вне общественных магистралей, необходим документ, подтверждающий квалификацию водителя. Нарушение этого правила повлечет за собой солидные штрафные санкции, может стать причиной конфискации техники. Для законного управления этими самоходными машинами нужна категория A2.

Права тракториста-машиниста с такой отметкой выдаются Гостехнадзором. Можно купить этот документ в нашей фирме, исключить затраты времени, неоправданные финансовые расходы.

Требования к водителям техники категории A2

Согласно действующему регламенту, снегоходы, квадроциклы, вездеходы относятся к категории спецтехники, самоходных машин. Оформить документ на управление этими транспортными средствами можно только в Гостехнадзоре, ГИБДД выдачей этих документов не занимается.

Перемещение по бездорожью сопряжено с различными рисками, отсутствие должной квалификации может стать причиной аварийных ситуаций, представляющих опасность для водителя, технического средства, людей, находящихся в зоне передвижения техники. Поэтому Госнадзор, как организация, контролирующая соблюдение правил эксплуатации самоходных машин, предъявляет ряд требований к лицам, желающим получить тракторные права A2.

К ним относятся:

 • возраст от 19 лет;
 • наличие удостоверения водителя с категорией «A», «B»;
 • отсутствие медицинских противопоказаний;
 • прохождение специального обучения на управление самоходными машинами данного типа.

Если водительских прав нет, в программу курсов будет входить изучение ПДД, сдача экзамена по данной дисциплине. Справка, выданная в медицинском учреждении, должна иметь требуемый формат.

Она идентична документу, получаемому для водительских удостоверений, но должна иметь отметку о допуске к управлению самоходными машинами.

Получить в Гостехнадзоре права тракториста A2 можно только при предъявлении полного комплекта документации, предусмотренного законодательством.

Сложности в получении удостоверения с категорией A2

У кандидатов, решивших получить разрешительный документ по стандартной схеме, возникает несколько сложностей, удлиняющих процесс, требующих финансовых затрат. На категорию A2 права получить не так просто, как это может показаться на первый взгляд. К распространенным проблемам в этом процессе относятся:

 • длительность периода обучения, сдачи экзаменов, оформления документа;
 • отсутствие учебных заведений, лицензированных Гостехнадзором, по месту жительства;
 • высокая оплата курсов, необходимость приобретения методической литературы, топлива для практических занятий;
 • сложность сдачи экзаменов инспекторам Гостехнадзора.

Курсы длятся около месяца. Необходимо присутствовать на теоретических лекциях, уроках практического вождения. Если автошколы, учебного комбината, организующих обучения по месту жительства нет, придется нести дополнительные расходы для оплаты поездок на занятия.

Можно воспользоваться системой дистанционной учебы, но на сдачу экзаменов придется ездить в Гостехнадзор. К желающим получить права тракториста A2 специалисты этой организации предъявляют высокие требования.

Не исключена возможность пересдачи, а в случае трех провалов нужно будет снова отправляться на курсы.

Покупка удостоверения с категорией A2

Не у каждого желающего получить тракторные права A2 для законного управления мотовездеходом, снегоходом, квадроциклом, есть возможность затрачивать массу времени на учебу, оплачивать курсы, нести дополнительные расходы. Управление этой техникой не отличается особой сложностью, овладеть навыками вождения, разобраться в устройстве сможет каждый опытный водитель без прохождения обучения.

Наша фирма предлагает отличную альтернативу традиционной схеме оформления удостоверения в Гостехнадзоре. Вы можете купить права категории A2, исключить все проблемы. Мы несколько лет специализируемся на этой деятельности, имеем законные основания для оформления данных документов.

Каждому клиенту наша фирма гарантирует:

 • оперативность выполнения заказа;
 • конфиденциальность;
 • легальность выданных удостоверений;
 • экономию расходов.

Большой опыт, высокая квалификация сотрудников, взаимодействие с Гостехнадзором позволяют нам выполнять оформление в кратчайший срок. У нас вы сможете купить права категории A2 без неоправданных затрат времени и финансов.

Источник: https://ru.prava-na-traktor.com/bystro-kupit-prava-kategorii-a2/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.